«

»

Φεβ 18 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ 10

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Τηλ: 26310 22322, 22421

Fax: 26310 28701

Ἱστοσελίς: www.imaa.gr

e_mail: imaa@otenet.gr

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ  12ῃ Φεβρουαρίου 2018

Ἀριθ. Πρωτ: 126

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 102)

 

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Πρός  τόν εὐσεβῆ ἱερόν κλῆρον καί λαόν τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

 

«Ἔγειρε ὁ καθεύδων καί ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν» (Ἐφεσ. ε’ 14).

 

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί!

 

Τό μεγάλο, τό οὐράνιο, τό σωτήριο δῶρο, μᾶς τό χαρίζει καί πάλι ἐφέτος ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀνατέλλει σέ λίγο ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τό μεγαλύτερο σέ χρονική διάρκεια τμῆμα τοῦ Τριωδίου.

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» μᾶς εἶπε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.

Μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μᾶς προσφέρει καί τά πνευματικά ὅπλα καί τά μέσα γιά νά καλλιεργήσουμε ἀρετές, νά γίνουμε δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά «ὁμοιωθοῦμε Θεῷ», νά ζήσουμε θεάρεστα καί σωτήρια τά ἄχραντα Πάθη καί τήν Λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅ,τι ἄλλο ἀποκτήσουμε, π.χ. ἀξιώματα, πλούτη, τιμές, ἀγαθά θά τά χάσουμε. Τό μόνο ἀπόκτημα πού εἶναι ἀναφαίρετο, εἶναι οἱ ἀρετές.

Μέ πολύ πόνο λέμε ὅτι ἐνῷ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἔρχεται μέ τόση μεγάλη προσφορά στούς χριστιανούς, πολλοί χριστιανοί εἶναι ἀδιάφοροι. Οὔτε κἄν τούς συγκινεῖ, οὔτε τούς ἐπηρεάζει ὁ ἐρχομός τῆς Σαρακοστῆς καί ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Νηστεία καί ἐγκράτεια προτρέπει ἡ Ἐκκλησία; Καλοφαγία καί κρεοφαγία μέχρι τό Πάσχα θέλουν αὐτοί. Κατάνυξι καί προσευχή ζητάει ἡ Ἐκκλησία; Περισσότερα ξεφαντώματα, χορούς, μέθες, καρναβάλια καί ἀσωτεῖες ἐπιθυμοῦν.

Μήπως ἔχει ἐπηρεάσει καί ἐμᾶς ὅλη αὐτή ἡ σκοτοδίνη, ἡ σύγχυσι τοῦ κόσμου; Μήπως καί ἡ δική μας προαίρεσι, ἡ ἐπιθυμία τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ὁ πόθος τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν, ἔχουν ἐπηρεασθεῖ, καί νωχελικά, κοιμισμένα ἤ καί ἀδιάφορα ἀκόμη, εἰσερχόμαστε στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή;

Οἱ ἀληθινοί, οἱ συνειδητοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί περιμένουν μέ λαχτάρα τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Περιμένουν τήν καθαρά ἑβδομάδα, τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές μέ τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, μέ τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας, τίς Κυριακές μέ τίς κατανυκτικές Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τούς γλυκεῖς κατανυκτικούς Ἑσπερινούς καί τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα.

Μέ τόν κατανυκτικό Ἑσπερινό πού θά ψαλῇ σήμερα τό ἀπόγευμα στούς Ἱερούς Ναούς, ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τό ἔχουμε πιστέψει; Εἴμαστε ὁλόψυχα πρόθυμοι ἐφέτος νά τήν ζήσουμε; Εἴμαστε ἕτοιμοι;

Μέ πατρική ἀγάπη καί φωνή θέλω νά μεταφέρω σήμερα σέ ὅλους σας, κληρικούς καί λαϊκούς, τήν ἀφυπνιστική φωνή τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν ὁποία περιέχει στήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἔγειρε ὁ καθεύδων καί ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν» (Ἐφεσ. ε’, 14). «Σήκω ἐπάνω ἐσύ πού κοιμᾶσαι τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καί ἀναστήσου ἀπό τήν νέκρα καί τό θάνατο στόν ὁποῖο σέ ἔριξε ἡ ἁμαρτία», μᾶς φωνάζει τό Πανάγιον Πνεῦμα.

Τήν ἐποχή μας τήν χαρακτηρίζει ἡ ρηχότητα, ἡ τρυφηλότητα, ἡ χαλαρότητα. Στήν ἐποχή μας κυριαρχοῦν τά πάθη. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν τήν ἄνεσι, τήν ρᾳθυμία. Θηρεύουν τήν ἀπόλαυσι τῶν ἡδονῶν. Τό γήινο, τό ὑλιστικό φρόνημα διαμορφώνει τά διανοήματα, ἐμπνέει τίς ἐπιθυμίες, τά συναισθήματα, τούς λόγους καί τίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων.

Ὅλα αὐτά ἴσως νά ἐπηρέασαν καί τή δική μας ψυχική καί πνευματική κατάστασι, νά ἔχουν θολώσει, νά ἔχουν ἀμβλύνει καί ἀδρανοποιήσει τήν ἀγωνιστική μας διάθεσι γιά ἀληθινή βίωσι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἴσως νά μᾶς ἔφεραν σέ πνευματική ὑπνηλία. Καί τότε; Θά χάσουμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Θά κοιμώμαστε τόν βαθύ πνευματικό ὕπνο ἀδιαφορώντας γιά τό πνευματικό μεγαλεῖο καί τήν προσφορά της;

Αὐτός πού κοιμᾶται, βρίσκεται σέ τελεία ἄγνοια ὅλων τῶν κινδύνων του, δέν ἀντιλαμβάνεται τούς κλέπτες, τούς ληστές, τούς ἐχθρούς του, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στό σπίτι του. Κινδυνεύει ἡ ζωή του κι αὐτός κοιμᾶται. Αὐτό θά πάθουμε κι ἐμεῖς στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, ὅταν μείνουμε κοιμισμένοι.         Αὐτός πού κοιμᾶται τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, δέν μπορεῖ νά ζήση Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅταν κοιμώμαστε, ὁ διάβολος, ἡ κοσμική ζωή συνανθρώπων μας καί τά δικά μας πάθη, θά μᾶς στερήσουν τήν ἁγία ζωή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί θά μᾶς βυθίσουν περισσότερο στήν ἁμαρτία.

«Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. ιγ’, 11). Εἶναι πλέον ὥρα νά ξυπνήσουμε, νά σηκωθοῦμε ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀμελείας, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε, ἀγαπητοί, αὐτή τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά ἀφυπνισθοῦμε, νά ἐγερθοῦμε, νά ξυπνήσουμε πνευματικά, νά ἀναλάβουμε τήν πνευματική μας πανοπλία καί νά εἰσέλθουμε στό πνευματικό στάδιο δυνατοί καί χαρούμενοι, μέ σωτήριες ἀποφάσεις.

«Μετανοίας ὁ καιρός καί δεήσεως ὥρα». Ἄγρυπνοι, ἄς μελετήσουμε τά ἱερά κείμενα, ἄς φέρουμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές μας, ἄς προσέξουμε πολύ τούς λογισμούς μας, τίς αἰσθήσεις μας, τίς ἐπιθυμίες μας. Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἄς καλλιεργήσουμε τή σωφροσύνη, τήν νηστεία καί τήν ἐγκράτεια.

Ἰδιαίτερα ἄς ἀνακρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ προσοχή καί αὐστηρότητα, μέ συναίσθησι καί συντριβή. Μέ μετάνοια τελώνου καί ἀσώτου υἱοῦ, ἄς τρέξουμε στόν πνευματικό μας πατέρα, στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Παράλληλα ἄς ἀξιοποιήσουμε τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιά νά κοινωνήσουμε μέ τόν Κύριο καθαρά, θεάρεστα. Νά προσευχηθοῦμε θερμά στούς Ἱερούς Ναούς, ἀλλά καί στό προσωπικό μας ταμιεῖο, νά ἐνωθοῦμε μαζί του μέ τά Ἄχραντα Μυστήρια.

Ἔτσι, μέ τήν ἐγρήγορσι, θά ἀποφύγουμε τούς πολεμίους, οἱ ὁποῖοι θέλουν καί τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά τήν ζήσουμε μέ ἁμαρτία.

Ἔτσι, θά ἀνέβουμε καθαροί καί ἄξιοι τό Γολγοθά, γιά νά χαροῦμε καί νά ζήσουμε καί τήν δική μας Ἀνάστασι καί σωτηρία.

Εὔχομαι καλή, καθαρή, ἁγιασμένη, εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

 

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.immyrtias.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be/